დაჯავშნე დანადგარი
საინფორმაციო ტური ფაბლაბში

ფაბლაბში სკოლის მოსწავლეთათვის იმართება უფასო საინფორმაციო ტიპის შეხვედრები, რომლის ფარგლებშიც მათ აწვდიან ინფორმაციას ფაბლაბის რესურსების შესახებ, აცნობენ დანადგარების მუშაობას და სტარტაპების პროექტებს. რაც ბავშვს აუმაღლებს ცოდნას და ინტერესს ინოვაციებსა და ტექნოლოგიებზე.

პროგრამა ხელს უწყობს სკოლის ასაკიდანვე ბავშვების ინოვაციურად აზროვნებას და მეტ ჩართულობას თანამედროვე საქმიანობაში.